Kombinatorkort för lastceller

Artikelnummer: 10957
49 kr

39 kr

SparkFun Kombinatorkort för lastceller eller SparkFun Load Sensor Combinator BOB-13878 ROHS som är en Open Source hårdvara. Används tillsammans med olika lastceller. I r-pi.se finns två lastceller. Antingen för vikt upp till 5 kg eller upp till 50 kg. Lastcell för 50 kg kan kopplas ihop till t.ex. 200 kg.

Teknisk beskrivning

SparkFuns kombinationskort för lastceller (Load Sensor Combinator) är en rak PCB-kort som kombinerar fyra lastsensorer till en standard fyra-tråds Wheatstone Bridge-konfiguration.Om du öppnar en elektronisk badrumvågsvåg, hittar du en stor råttbo av ledningar. Kombinationskortet för lastceller skapades för att kombinera de 12 ledningarna som hittades i badrumsvåg i standard Wheatstone Bridge-konfiguration med fyra ledningar.

Denna version av SparkFun kombinationskort för lastceller har kvar B,W,R. På nyare kort står det "C / + / -". Du kan antingen använda fyra individuella lastavkännare eller helt enkelt köpa en toalettskala på hyllan och hacka kombinationskortet istället för att försöka konstruera en bas för att montera fyra lastsensorer ordentligt.

Den här kortet fungerar bra med vår förstärkare för lastceller HX711. De fem stiften på kombinatorkortets kant sträcker sig direkt till de fem stiften på förstärkaren. Om din förstärkare och stödjande elektronik är mer än ett par millimeter bort från vågen, tillhandahålls ett RJ45-fotavtryck. De fyra Wheatstone-stiften (E +/E-/S +/ S-) samt skyddsstiftet är anslutna till vridna par i en standard billig Ethernet-kabel.

Detta gör att förstärkarkortet kan placeras många meter från själva skalan. Kombinatorkortet innehåller också ett fotavtryck för en-tråds temperatursensor DS18B20. Detta gör det möjligt för användaren att samla temperaturen på skalan om det finns en stor varians mellan skalan och förstärkaren. Dessa tre stift är också åtkomliga via RJ45-anslutningen, så att fjärrvärmeavläsningar kan samlas över en twisted pair Ethernet-kabel.

In Enlish

Description: The SparkFun Load Sensor Combinator is a bare PCB that combines four load sensors into a standard four-wire Wheatstone bridge configuration. If you open up an electronic bathroom scale, you’ll find a large rat’s nest of wires. The Load Sensor Combinator was created to combine the 12 wires found in a bathroom scale into the standard four-wire Wheatstone bridge configuration.

This version of the SparkFun Load Sensor Combinator features a few changes that you specifically asked for! We updated the silk on the breakout to read “C/+/-” instead of “R/W/B” and moved the temperature sensor connector away from the standoff hole.

You can either use four individual load sensors or simply purchase an off-the-shelf bathroom scale and hack the combinator into it rather than trying to design a base to properly mount four load sensors.

This board works great with our Load Cell Amplifier breakout board; the five pins on the edge of the combinator line up directly to the five pins on the amplifier.

If your amplifier and supporting electronics are more than a few inches away from the scale, an RJ45 footprint is provided. The four Wheatstone pins (E+/E-/S+/S-) as well as the shield pin are connected to twisted pairs within a standard cheap Ethernet cable. This allows the amplifier board to be placed many feet away from the scale itself.

The combinator board also includes a footprint for the DS18B20 one-wire temperature sensor. This allows the user to gather the temperature of the scale in case there is a large variance between the scale and the amplifier. These three pins are accessed through the RJ45 connection as well, allowing remote temperature readings to be gathered over one twisted pair Ethernet cable.