Adafruit 0.56 4 - Digit 7 Segment Display

Artikelnummer: 10853-ada

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Adafruit 0.56 4 - sifferdisplay med 7 segment  för dig som vill se siffrorna från ex. temperaturen på en Dallas digital tempertursensor. De sju segmentens matris kan du styra med 14 stift. Displayen är en 8x8 matris eller en fyrsiffrig 7-segmentskärm.

Sifferdisplayen är byggd för att mininimera mängden ledningar från diplayen och för att underlätta inkopplingen och mjukvarutillverkningen för dig. En av drivrutinerna till displayen är MAX7219.

Beskrivning

 •  4-siffrig 0,56 "7-segment. De fungerar perfekt med de matriser vi lager i Adafruit butik och gör att du lägger till en ljus liten bildskärm trivial.
 • Matriserna använder ett drivchip som gör allt besvärligt för dig:
 • Den har en inbyggd klocka så att de multiplexer displayen.
 • Den använder konstant strömförare för ultraljus och konsekvent färg (bilderna ovan fotograferas i den svagaste inställningen för att undvika överbelastning av kameran!),
 • 1/16 stegdisplaydämpning, allt via ett enkelt I2C-gränssnitt.
 • "Ryggsäck"levereras med adressväljare, så du kan ansluta upp till åtta 7-segment (eller en kombination, till exempel fyra 7-segment, etc) på en enda I2C-buss.
 • Produktpaketet kommer med: En fullttestad och monterad LED-ryggsäck
 • Ultra-ljus 4-siffrig 0,56 "lång gul syv-segmentskärm 4-stiftshuvud.
 • En liten lödning krävs för att fästa matrisen på ryggsäcken, men det är mycket lätt att göra och tar bara ca 5 minuter.
 • Naturligtvis, i klassiskt Adafruit-mode, har vi också en detaljerad handledning som visar hur du lödar, trådar och styr skärmen. 
 • Vi skrev till och med ett mycket bra bibliotek för ryggsäcken så att du kan springa på under en halvtimme, visa bilder på matrisen eller siffrorna på 7-segmentet.
 • Om du har tittat på matrisskärmar men tvekar på grund av komplexiteten, är han den lösningen du letat efter!

TEKNISKA DETALJER

 • Kortet / chip använder I2C 7-bitars adress mellan 0x70-0x77, väljbar med jumpers Ryggsäck
 • Dimensioner: 27mm x 50mm x 4mm / 1,1 "x 2" x 0,16 "
 • Ryggsäck Vikt: 5,3g 7-segmentskärmmått: 19mm x 50mmx 14mm / 0,75 "x 2" x 0,56 "
 • 7-segmentskärmsvikt: 8,4 g
 • Datablad, schematiska, EagleCAD PCB-filer och Fritzing finns i produkttutorialen LÄRA SIG
 • Mer info hittar du på adafruit-led-backpack/downloads och hur man gör

Beställningsvara

In English

DESCRIPTION

What's better than a single LED? Lots of LEDs! A fun way to make a small display is to use an 8x8 matrix  or a  4-digit 7-segment display. Matrices like these are 'multiplexed' - so to control all the seven-segment LEDs you need 14 pins. That's a lot of pins, and there are   that can control a matrix for you but there's a lot of wiring to set up and they take up a ton of space. Here at Adafruit we feel your pain!

After all, wouldn't it be awesome if you could control a matrix without tons of wiring? That's where these adorable LED matrix backpacks come in. We have them in two flavors -  a mini 8x8  and a  4-digit 0.56" 7-segment. They work perfectly with the matrices we stock in the Adafruit shop and make adding a bright little display trivial.

The matrices use a driver chip that does all the heavy lifting for you: They have a built in clock so they multiplex the display. They use constant-current drivers for ultra-bright, consistent color (the images above are photographed at the dimmest setting to avoid overloading our camera!), 1/16 step display dimming, all via a simple I2C interface. The backpacks come with address-selection jumpers so you can connect up to four mini 8x8's or eight 7-segments (or a combination, such as four mini 8x8's and four 7-segments, etc) on a single I2C bus. The product kit comes with:

 • A fully tested and assembled LED backpack
 • Ultra-bright 4-digit 0.56" tall yellow seven-segment display
 • 4-pin header

A bit of soldering is required to attach the matrix onto the backpack but its very easy to do and only takes about 5 minutes.

Of course, in classic Adafruit fashion,  we also have a detailed tutorial showing you how to solder, wire and control the display. We even wrote  a very nice library for the backpacks so you can get running in under half an hour, displaying images on the matrix or numbers on the 7-segment. If you've been eyeing matrix displays but hesitated because of the complexity, his is the solution you've been looking for!

TECHNICAL DETAILS

This board/chip uses I2C 7-bit address between 0x70-0x77, selectable with jumpers

 • Backpack Dimensions: 27mm x 50mm x 4mm / 1.1" x 2" x 0.16"
 • Backpack Weight: 5.3g
 • 7-Segment Display Dimensions: 19mm x 50mm x 14mm / 0.75" x 2" x 0.56"
 • 7-Segment Display Weight: 8.4g

Datasheets, schematic, EagleCAD PCB files, and Fritzing available in the product tutorial