Fortsätt till innehåll

Luftdatas Luftpaket med allt inklusive partikelmätare

by R-Pi.se
779 kr
Size

Luftdatas Luftpaket med allt och inklusive partikelmätare och Node MCU - Bygg en mätstation på webbplats Luftdata.se. Vi har samlat alla delarna i ett enda kitt för att ni ska slippa beställa och betala minst fyra frakter och transportera er till andra företag.

I kittet ingår:

Tekniska beskrivning på NodeMCU ESP 8266 och SDS011 partikelsensor.

NodeMCU ESP8266 v3

 1. Have good brush the latest firmware , on the computer can be used
 2. ESP8266 all IO mouth lead, direct download without having to reset
 3. All open source hardware and software
 4. Varunamn: TZT
 5. Arbetstemperatur: -45 - +85
 6. Typ: "Voltage Regulator"
 7. Matningsspänning:? i nuläget. Ska räcka med 50 mA och 2 Volt
 8. Spänning ut: 3 volt på GPIO-stift
 9. Skriftlig programmeringsinstruktion medföljer.

In English

New Wireless module CH340 NodeMcu V3 Lua WIFI Internet of Things development board based ESP8266

Product features:

 1. Have good brush the latest firmware , on the computer can be used
 2. ESP8266 all IO mouth lead, direct download without having to reset
 3. All open source hardware and software
 4. Brand Name: TZT
 5. Operating Temperature: -45-+85
 6. Supply Voltage:? Enligt Luftdata 500 mA och 2 V
 7. is_customized: Yes
 8. Dissipation Power: 5W
 9. Condition: New

SDS011 (partikelsensor)

Översikt

SDS011 använder principen om laserspridning kan upptäcka partikelkoncentrationen mellan 0,3 och 10 µM i luften. Den är tillverkad med digital utgång och inbyggd fläkt är stabil och pålitlig.

Karaktäriska

 1. Noggrann och pålitlig: laserdetektion, stabil, god konsistens;
 2. Snabbt svar: svarstiden är mindre än 10 sekunder när scenen ändras;
 3. Enkel integration: UART utgång (elelr IO-utgång kan anpassad), inbyggd fläkt;
 4. Hög upplösning på 0,3 g/m3
 5. Detektor av PM 2.5 och PM10 rening
 6. Storlek: L x B x H = 71 x 70 x 23 mm
 7. Distans mellan GPIO-stift 2.54mm.
 8. UART kommunikationsprotokol
 9. Bit rate :9600
 10. Data bit: 8
 11. Parity bit:NO 
 12. Stop bit: 1
 13. Data packet frekvens: 1Hz

Arbetsprincip: Använder laserpredningsprincipen: Ljusspridning kan induceras när partiklar går igenom detekteringsområdet. Det spridda ljuset omvandlas till elektriska signaler och dessa signaler förstärks och bearbetas. Partiklarnas antal och diameter kan erhållas genom analys eftersom signalvågformen har vissa relationer med partikeldiametern

Tekniska Parametrar

Livslängd

Livslängd är nyckelparametern hos laserstoftensorn. Laserdioden i denna sensor har hög kvalitet och dess livslängd är upp till 8000 timmar. Om du behöver realtidsdata (som detektor) kan du använda standardkonfigurationen som mäter frekvensen 1 tid per sekund. I samband med realtidskrävande efterfrågan är inte hög (till exempel filter, luftkvalitetsövervakning etc.) kan du använda den diskontinuerliga arbetssättet för att förlänga livslängden. Till exempel kan du starta sensorn i 30 sekunder per minut.

Produkt specifikation

SDS011 (partikelsensor) - tabell över teknisk data

Gränssnitts specifikation

Gränssnitts specifikation för SDO11

 

Gränssnitts specifikation för SDO11

Check-sum: Check-sum=DATA1+DATA2+...+DATA6.

PM2.5 value: PM2.5 (?g /m3) = ((PM2.5 High byte *256) + PM2.5 low byte)/10 

PM10 value: PM10 (?g /m3) = ((PM10 high byte*256) + PM10 low byte)/10

 

PWM beskrivning på utgångar 

PWM beskrivning på utgångar - tabell

 

In English

Overview

The SDS011 using principle of laser scattering,can get the particle concentration between 0.3 to 10?m in the air. It with digital output and built-in fan is stable and reliable.

Characteristics

 1. 1. Accurate and Reliable: laser detection, stable, good consistency;
 2. 2. Quick response: response time is less than 10 seconds when the scene changes;
 3. 3. Easy integration: UART output (or IO output can be customized), fan built-in;
 4. 4. High resolution: resolution of 0.3?g/m3.

Scope of application

Detector of PM2.5;Purifier.

Working principle

Using laser scattering principle: 

Light scattering can be induced when particles go through the detecting area. The scattered light is transformed into electrical signals and these signals will be amplified and processed. The number and diameter of particles can be obtained by analysis because the signal waveform has certain relations with the particles diameter.

Technical Parameters

 

About service life

Service life is the key parameter of laser dust sensor. The laser diode in this sensor has high quality and its service life is up to 8000 hours. If you need real-time data (such as detector), you can use the default configuration that measures at the frequency of 1time per second. On the occasion of real-time demand is not high (such as filter, air quality monitoring, etc.), you can use the discontinuous working method to prolong the service life. For example, you can start the sensor for 30 seconds per minutes.  If you have any other requirements, please contact us, we are willing to serve for manufacturers and developers.

 

Product specifications

Product size

L*W*H=71*70*23mm

Interface specification

Interface specification for SDO11 - table

PS:The distance between each pin is 2.54mm.

 

The UART communication protocol

Bit rate :9600 

Data bit :8  

Parity bit:NO 

Stop bit:1

Data Packet frequency:1Hz

Data Packet frequency:1Hz - table

Check-sum: Check-sum=DATA1+DATA2+...+DATA6.

PM2.5 value: PM2.5 (?g /m3) = ((PM2.5 High byte *256) + PM2.5 low byte)/10 

PM10 value: PM10 (?g /m3) = ((PM10 high byte*256) + PM10 low byte)/10

 

PWM output description

PWM output description - table